Těší nás vaše návštěva na webových stránkách a také váš zájem o konferenci Cashflow Summit, který se uskuteční ve dne 17. června 2017 Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

[I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ]

 1. Ve spolupráci s cashflowsummit.cz, které vlastní společnost Investree,s.r.o., Družební 769/2D, Olomouc 779 00, IČ 04410866, neplátce DPH, dále jen „organizátor“. Vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na investiční konferenci Cashflow Summit 2017, konající se 17. června 2017 v Olomouci.

[II. PRODEJ VSTUPENEK]

 1. Organizátor činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na konferenci Cashflow Summit 2017. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.
 2. Zájemce (dále jen Účastník) o koupi vstupenky podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní organizátora, dostupného ze stránek cashflowsummit.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek.
 3. Objednávkou vstupenek dává účastník souhlas s těmito obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.
 4. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany organizátora na e-mailovou adresu uvedenou Účastníkem v Objednávce vstupenek.
 5. Kupní cenu je možno zaplatit bankovním převodem z účtu na základě vystavené faktury. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 7 dní od data vystavení faktury.

[III. CENA VSTUPENEK]

 1. Cena jedné vstupenky se odvíjí podle data. Termín zdražení je uveden na úvodní stránce webu cashflowsummit.cz. 
 2. Účastník má nárok na vrácení peněz ve výši 50 % zaplacené částky. V případě, že se nemůže zúčastnit, je možné dohodnout náhradu, kterou však Organizátor nejprve individuální dohodou schválí.
 3. Účastník, který za sebe má náhradu je povinen tuto skutečnost oznámit Organizátorovi ze svého registračního emailu, kde uvede registrační údaje náhradní osoby.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo změnit cenu vstupenky

[IV. STORNO PODMÍNKY]

 1. Poslední možnost stornování vstupenky je 1.6.2017, po tomto datu již nelze vstupenky stornovat, je však možné za sebe dohodnout náhradu. Při zrušení objednávky do 1.6.2017 činí storno poplatek 30%. Storno je platné pouze v případě potvrzení ze strany pořadatele! V případě zrušení objednávky, účastník nemá nárok na přesun na jiný termín konference. Dokonce ani při doložení neschopenky, nebo potvrzení od doktora.
 2. Průběh a vyřízení reklamace. Pokud se účastník nedostaví na konferenci, vstupenka propadá na náklady pořadatele. Jednáli se o složitější objednávku pro více účastníků, lze se domluvit i telefonicky na čísle Poskytovatele 602 433 864.

[V. OBJEDNÁVKA VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY]

 1. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.
 2. Vstupenka je vázána na jméno Účastníka, fyzickou osobu, uvedené v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit, nejvýše jedenkrát. Žádost o změnu Účastníka je možno bezplatně podat nejpozději dne 14.6.2017.
 3. Účastník konference či dalších akcí pořádaných Organizátorem, svou objednávkou souhlasí s použiváním cookies 10, pixel tags, action tags, web beacons, gif tags a dalších podobných nástrojích, jež jsou využity pro efektivní a bezpečný nákup vstupenek.

[VI. OSOBNÍ ÚDAJE]

 1. Osobními údaji se rozumí informace o účastníkovi konference, jakožto subjektu údajů, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Organizátor (Správce osobních údajů) shromažďuje a uchovává Účastníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.
 2. Organizátor prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník vstupenek nákupem dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů Obchodními partnery Organizátora (viz dále) a Organizátorem samotným.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu účastníků kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.
 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů:
  • Součástí přihlášky konference pořádané Organizátorem je uvedení údajů: jméno, příjmení, celé místo trvalého pobytu, email, telefon a případně firma.
  • Součástí přihlášky konference pořádané Organizátorem je uvedení údajů: jméno, příjmení, celé místo trvalého pobytu, email, telefon a případně firma.
  • Účastník konference či jiných akcí pořádaných Organizátorem, svým nákupem vstupenek souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v přihlašovacím formuláři Organizátorem, jakožto správcem těchto údajů pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Účel zpracování osobních údajů: V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři řazeny do kategorie adresních a identifikačních údajů a jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely vytváření databází Účastníků, reklamní a marketingové činnosti a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách Organizátora a jeho Obchodních partnerů, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity Organizátorem a jeho Obchodními partnery pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Organizátora a jeho Obchodních partnerů.
 5. Prohlášení Správce: Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Členové Správce nebo jiné fyzické či právní osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
 6. Podá-li subjekt údajů žádost o informaci o zpracování svých osobních údajů, Organizátor mu tuto informaci poskytne bez zbytečného odkladu.
 7. Obchodní partneři mohou využívat osobní údaje Účastníků získané Organizátorem k účelu popsaném výše.

[VII. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK]

 1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 2. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. března 2017.
 3. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

[VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ]

 1. Závazky Organizátora vůči Účastníkům stejně jako případné nároky Účastníků vůči Organizátorovi se promlčují ve lhůtě pěti let.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu konference.
 3. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
 5. Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.